Novinky / články

Při dražbě nepotřebujete průkaz energetické náročnosti nemovitosti

Publikováno 17. úno 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaujalo následující stanovisko k povinnosti § 7a (průkaz energetické náročnosti) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb. (dále jen „zákon“).

Uvedené ustanovení zákona se nevztahuje na veřejné dražby konané podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů, ať už se jedná o dražby dobrovolné  ustanovení § 17 a násl. uvedeného zákona) či nedobrovolné (ustanovení § 35 a násl. uvedeného zákona o veřejných dražbách).

Ustanovení § 7a zákona o hospodaření energií se vztahuje na vlastnické právo nabyté tzv. převodem ve smyslu prodeje, tj. při převodu vlastnického práva dochází k jeho nabytí na základě projevu vůle, tj. kupní smlouvou.

Veřejné dražby spadají do kategorie tzv. přechodů vlastnického práva, kdy k nabytí vlastnického práva dochází na základě skutečností, které nejsou projevem vůle,  tj. na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu, děděním, tudíž se ustanovení  § 7a zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření s energií na veřejné dražby nevztahuje

Pro úplnost je v dalším uvedeno úplné znění tohoto ustanovení:

zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

§7a

Průkaz energetické náročnosti    (1)  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen   a)   zajistit  zpracování  průkazu  energetické  náročnosti  (dále  jen    "průkaz")   při   výstavbě   nových  budov  nebo  při  větších  změnách    dokončených budov,   b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od    1.  července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500    m2  a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší    než 250 m2,   c)   zajistit   zpracování   průkazu   pro  užívané  bytové  domy  nebo administrativní budovy               1.  s  celkovou  energeticky  vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,               2.  s  celkovou  energeticky  vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,               3.  s  celkovou  energeticky  vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,   d)  oznámit  ministerstvu  zpracování  průkazu  osobou podle odstavce 4    písm.  a)  bodu  2  a  předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro    vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu  Unie,   e)  u  budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala    povinnost  zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),    umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,   f)  předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické    inspekci.    (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni   a) zajistit zpracování průkazu                 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,                  2. při pronájmu budovy,                  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,    b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii   1.  možnému  kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením    smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,   2.  možnému  nájemci  budovy  nebo  ucelené části budovy před uzavřením    smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,   c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii               1.  kupujícímu  budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,               2.  nájemci  budovy  nebo  ucelené  části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,   d)  zajistit  uvedení  ukazatelů  energetické  náročnosti  uvedených  v průkazu v informačních a reklamních materiálech při                  1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,                  2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.    (3) Vlastník jednotky je povinen   a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii                  1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,      2.  od  1.  ledna  2016  možnému  nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,   b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii                  1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,                  2.  od  1.  ledna  2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,   c)  zajistit  uvedení  ukazatelů  energetické  náročnosti  uvedených  v průkazu v informačních a reklamních materiálech při                  1. prodeji jednotky,                  2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.    (4)  Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení    větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí   a) být zpracován pouze                  1.  příslušným  energetickým  specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),    nebo   2.  osobou  usazenou  v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu  uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu    Unie;  ministerstvo  je  uznávacím  orgánem  podle  zvláštního právního předpisu.,   b)  být  součástí  dokumentace^14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby   c)  pro  případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.  a) a b) obsahovat energetický posudek,   d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.    (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v  § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).    (6)  Vzor  a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.    (7)  Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz    podle  odstavce  1  nebo  2,  může  jej  nahradit  vyúčtováním  dodávek elektřiny,  plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3  roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).    (8)  Průkaz  zpracovaný  pro  budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. 

 

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!