Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Veřejné dražby dobrovolné

Jako člen České asociace dražebníků nabízíme zajištění přípravy a realizace dražeb dobrovolných po stránce právní, technické, finanční a personální. Formou dražeb prodáváme soubory movitého a nemovitého majetku, pohledávky, zástavní práva apod.

Novelou občanského soudního řádu  č. 396/2012 Sb. ze dne 12. 11. 2012 (část dvanáct čl. XVII)  se mění a doplňuje zákon č. 26/2000 Sb. – zákon o věřených dražbách tak, je také možné provádět tyto dražby  elektronicky. Elektronické dražby provádíme prostřednictvním našeho portálu www.amex-brno.cz a jsme připraveni i Vaši nemovitost, nabo movité věci tímto způsobem vydražit.

Výhody dobrovolné dražby:

Při klasickém prodeji se vlastnictví na kupujícího převádí. Podmínky prodeje, práva prodávajícího a  kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele. Tato ustanovení dávají kupujícímu poměrně široké možnosti uplatnit svá práva v reklamačním řízení, žádat dodatečně slevu s kupní ceny, případně od kupní smlouvy odstoupit.

Dražbou převádí prodávající předmět dražby na kupujícího zvláštní smlouvou, která se uzavírá udělením příklepu kupujícímu, v tomto případě vydražiteli a vlastnictví na nového majitele přechází. Vydražitel majetek (ať nemovitost, nebo majetek movitý) nabývá tak jak „leží a stojí“. Tato právní zásada nabytí majetku dražbou  má pro prodávajícího nesmírný význam.

Obecně platí, že pro nabytí vlastnického práva není podstatné, zda předmět dražby používat k účelu, k jakému dříve sloužil, popřípadě k účelu, ke kterému jej vydražitel hodlá užívat. Z tohoto důvodu pak nelze ani reklamovat vady, žádat slevu, popřípadě od dražby odstoupit.  Dražbou vlastnická práva přechází. Je tedy na vůli vydražitele, aby se s předmětem dražby seznámil při prohlídkách, kdy si musí uvědomit vady předmětu dražby nemovitosti.

Výhody, které prodávajícím (navrhovateli dražby) plynou jsou tyto:

1.      Dražební jistota, kterou před zahájením dražby všichni zájemci o dražbu skládají indikuje jejich bonitu. Navíc je pro vydražitele složení dražební jistoty určitým donucovacím prostředkem, aby cenu dosaženou vydražením uhradil do předem stanovené doby. Pokud tak neučiní, jeho dražební jistota se použije k úhradě nákladů dražby a nákladů dražby opakované.

2.      Protože dražba nemovitosti je zvláštním druhem kupní smlouvy dochází při ní k přechodu vlastnického práva  a je tedy je vyloučeno, aby vydražitel:

 • stanovil platební podmínky podle své vůle,
 • nárokoval přiměřenou slevu, jestliže věc má odstranitelnou vadu,
 • žádal opravu vady vydražené věci,
 • nárokoval doplnění toho, co vydražené věci chybí,
 • nárokoval zrušení smlouvy, jestliže má vydražená věc neodstranitelnou vadu,
 • nárokoval  zrušení smlouvy, nelze-li vydraženou věc užívat řádným způsobem,
 • nárokoval  odpovědnosti za právní vady vydražené věci,
 • uplatňoval záruční dobu. Je zde neexistuje zákonné záruční doby, protože nejde o převod smlouvou,
 • aplikoval ustanovení o smlouvách uzavřených v omylu.

3. U prodeje nemovitosti dražbou není potřeba průkaz energetické náročnosti budovy

  Výhody plynou ale také vydražiteli, který v dražbě majetek získal:

  1.      Nabytím vlastnictví při dražbě nemovitosti  (uhrazením ceny) má zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  pouze deklaratorní činky. To znamená, že je po nabytí vlastnictví vydražitel oprávněn s vydraženou věcí nakládat, tj. věc zcizit či zatížit.

  2.      Další nepopiratelnou výhodou je pro vydražitele u dražby nemovitosti skutečnost, že platí daň z převodu nemovitosti   z ceny dosažené vydražením.

  3.      Odpadá, při přímém prodeji obvyklé, deponování kupní ceny za nemovitost a to v její plné výši do úschovy notáře, právníka apod. ještě před podepsáním kupní smlouvy  do doby zápisu do katastru nemovitostí

   

  Slovník dobrovolných a nedobrovolných dražeb

  nebo se zaregistrujte:
  Nová registrace
  Přihlášení / Registrace

  Najdete nás na adrese

  AMEX Brno, s.r.o.
  Hlavní 290/74
  624 00 Brno

  Česká republika

  T:+420 603 852 779
  F:+420 542 213 335

  E:

  Zobrazit adresu AMEX Brno na

  Pište nám Vaše dotazy a připomínky

  Přihlaste se k odběru novinek

  Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!