Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

O společnosti Amex Brno s.r.o.

Amex Brno, s.r.o., založen v březnu 1993, základní kapitál:  200 000,- Kč

Vedení společnosti: jednatelé Ing. Vladimír Škára CSc. a Mgr. Zdeňka Čanderlová

IČ: 47910925   DIČ: CZ47910925

Stručná historie společnosti: společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9823. Podniká na základě udělení koncesních listin a to „Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných b) nedobrovolných“ a  „Vedení spisovny“. Současně vykonává realitní činnost. Společnost je členem České asociace dražebníků a České archivní společnosti.

A. Provádění veřejných dražeb a přímý prodej majetku:

Společnost realizuje  prodej movitého a nemovitého majetku jak formou veřejných dražeb, tak přímým prodejem. Veřejné dražby provádí od května roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.  Forma dražby movitého a nemovitého majetku  je zvláště výhodná. Při současné situaci na realitním trhu jsme přesvědčeni, že dražby, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné, jsou transparentní proces v maximální míře vylučující cenové a jiné machinace a přinášejí i další nezanedbatelné výhody. Podrobnosti o výhodách veřejné dražby oproti klasickému prodeji naleznete na našich webových stránkách v sekci veřejných dražeb. Seznam úspěšně provedených veřejných dražeb najdete na našich stránkách.
Navrhovatelům nabízíme detailní a komplexní přípravu dražeb včetně zajištění služeb soudních znalců  a právní a daňové podpory. Dražby realizujeme jak s minimálními náklady, tak i s rozsáhlou a účinnou mediální prezentací.
Soustřeďujeme se jak na správce konkurzních podstat, insolventní správce a likvidátory (v současné době spolupracujeme s desítkami správců a likvidátorů), tak  i na fyzické a právnické osoby a samosprávné územní celky.

B. Vedení komerční spisovny:

Nabízíme archivaci písemností ve vlastní nemovitosti, která po poskytuje záruku zákonného uložení písemností. Nemovitost leží mimo záplavové pásmo a je zabezpečena proti násilnému vniknutí. Spisové agendy ukládáme do pojízdných paletových regálů. Každý soubor písemností roztřídíme podle délky uložení dané zákonem, písemnosti ukládáme do archivních alkalických krabic, které je chrání před prachem a žloutnutím.
Třídění ukládání a skartace písemností prováděna v souladu s platnými zákony a vyhláškami zejména zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a souvisejících vyhlášek.
V současné době  máme uloženou spisovou agendu  více jak 150 firem, kterou ve smyslu příslušných zákonných ustanovení spravujeme. Při tom velmi těsně spolupracujeme s Moravským zemským archivem a ostatním okresními archivy.
Firmám bezplatně nabízíme poradenství ve vedení spisové služby a ve vhodném  řešení archivace. Zpracujeme jim individuální spisový, skartační a archivní řád.
Díky uložení písemností ve vlastním objektu můžeme nabídnout  ukladatelům velmi výhodné cenové podmínky.

C. Závěrem

Základní filozofií a silnou stránkou společnosti AMEX Brno, s.r.o., je vytvářet pro své klienty komfortní a přátelské prostředí,  individuálně se jim věnovat a vyhovět jejich požadavkům a potřebám. V tomto se výrazně lišíme od ostatních, kteří  také vykonávají  svou činnost na tomto segmentu trhu.
Nabízíme zájemcům o provedení dražby nebo zájemcům o uložení spisové agendy bezplatnou konzultaci a ev. osobní prohlídku naší komerční spisovny.
V dalším odkazujeme na články uveřejněné na našich webových stránkách, které zobrazují a vysvětlují naše postoje k daným tématům.

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!