Články a novinky

Články na téma Dražby nemovitostí, Aukce, Výběrová řízení, Likvidace společností

Aukce a dražby mimo zák. 26/2000 Sb. - říjen 2012

Aukce, případně dražby prováděné mimo zákon 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách) – dále jen ZVD - získávají právem prostor ze kterého postupně vytlačují provádění veřejných dražeb dobrovolných

Celý článek

Aukce nebo dražba - srpen 2011

Aukce není synonymem pro výraz dražba a dražba není synonymem pro výraz aukce. I když dochází často k jejím záměnám.

Celý článek

Zajištění aukce pronájmu obecních bytů - červenec 2011

AMEX Brno získal pro svou odbornost a nabídnutý poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb veřejnou zakázku na provádění aukcí pronájmu obecních bytů ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Celý článek

Chrání věta v kupní smlouvě „tak jak stojí a leží“ prodávajícího? - květen 2011

Pokud prodáváte svou nemovitost na základě kupní smlouvy a nikoliv dražbou objevuje se v kupní smlouvě obvykle věta, že nemovitost prodáváte „tak jak stojí a leží“. Jak to s ní opravdu je?

Celý článek

Výběr dražebníka při prodeji obecního majetku - březen 2011

Při zpeněžení obecního majetku je nutné respektovat pravidla určená pro zadávání veřejných zakázek. Ve většině případů se bude zřejmě s ohledem na výši odměny dražebníka.

Celý článek

Zpeněžení obecního majetku pomocí veřejné dražby - březen 2011

Způsob zpeněžení obecního majetku veřejnou dražbou je alternativou k přímému prodeji tohoto majetku. Veřejná dražba může přispět k větší transparentnosti a vyššímu výnosu z prodeje.

Celý článek

Úskalí elektronických aukcí - leden 2011

Při provádění online aukcí se setkáváme s údivem účastníků aukce, kteří vyčkávají s nabídkou ceny až do poslední minuty trvání aukce a pak jsou překvapeni, že kýžený předmět nevydražili.

Celý článek

Online aukce strojů a zařízení - listopad 2010

Na portálu AMEX Brno jsme zprovoznili nové funkce s možností pořádání online aukcí, dražeb a výběrových řízení. Máme již 26 aukcí strojů a zařízení.

Celý článek

Proč nemusí být odměna dražebníka 10% za dražbu - červenec 2010

Často navrhovatel dražby klade dražebníkovi otázku, jestli je odměna dražebníka stanovena ze zákona ve výši 10%. Následuje otázka jestli se ještě k tomu přidávají náklady na provedení dražby.

Celý článek

Zajistíme hypoteční úvěr - květen 2010

Smlouva umožňující výhodné financování nemovitostí mezi AMEX Brno, s.r.o. a hypoteční společností GEPARD FINANCE, byla podepsána.

Celý článek

Úspěšné provedení veřejné dražby strojů a zařízení - duben 2010

Úspěšné provedení veřejné dražby společné strojů a zařízení z majetku úpadce - firmy ADAST,a.s. v likvidaci. Celkově se vydražily položky v celkové ceně 1.044.000,-Kč.

Celý článek

Dodatek ke dražbě společné věcí movitých úpadce ADAST,a.s. - duben 2010

Ke katalogu společné dražby veřejné movitých věcí úpadce ADAST,a.s. byla přidána další zařízení, viz dodatek ...

Celý článek

Prodej pozemku dražbou pro výstavbu Praha-západ - březen 2010

Dražba v přípravě - atraktivní pozemek pro výstavbu domů v okrese Praha-západ

Celý článek

Prodám nemovitost zn. bez realitky - březen 2010

Bezpečná cesta jak prodat nemovitost bez realitky za dobrou cenu a bez rizika.

Celý článek

Nevíte jak vyplatit exekuci, poraďte se s námi a to zadarmo. - únor 2010

Vlastníte zadluženou nemovitost, nebo na kterou je exekuce, a nechcete, aby Vám ji exekutor prodal pod cenou? Zavolejte nám a sjednejte si s našimi experty zcela bezplatnou nezávaznou schůzku.

Celý článek

Dražba, exekuce a veřejná dražba – uspokojení pohledávky ze zástavy - únor 2010

Porovnání uspokojení pohledávky ze zástavy v rámci veřejné dražby s dražbou prováděnou v rámci exekuce.

Celý článek

Proč není aukce dražba - únor 2010

Jaké jsou rozdíly u aukce a dražby z hlediska právních předpisů. Dražba, ať je to veřejná dražba dobrovolná či nedobrovolná probíhá na rozdíl od aukce vlastnictví předmětu dražby na vydražitele přechází.

Celý článek

Hodnotová analýza - účinný nástroj dražby - leden 2010

Zjištění odhadu v místě a čase obvyklé ceny předmětu dražby znalcem vchází obvykle z porovnání cenových nabídek podobných nemovitostí nebo souborů nemovitostí v dané lokalitě.

Celý článek

Nabídka provádění, organizace a kompletní realizace veřejných dražeb - leden 2010

Jako člen České asociace dražebníků nabízíme zajištění přípravy a realizace dražeb dobrovolných i nedobrovolných po stránce právní, technické, finanční a personální. Formou dražeb prodáváme soubory movitého a nemovitého majetku, pohledávky, dluhopisy, zástavní práva, cenné papíry, směnky, podílové listy apod.

Celý článek

Proč nedůvěřovat některým realitním kancelářím? - leden 2010

Absence právního rámce výkonu realitní činnosti je pak skutečnost, že s výjimkou několika málo seriózních realitních kanceláří se ty ostatní chovají neeticky, bez obav z následného právního postihu.

Celý článek

Výhody dražby nemovitosti oproti klasickému prodeji nemovitosti - leden 2010

Mezi třemi způsoby prodeje nemovitosti, tj. přímým prodejem předem vybranému kupci, veřejnou obchodní soutěží a dražbou má prodej prostřednictvím veřejné dražby nepopiratelné výhody. Občanský zákoník dává kupujícímu poměrně široké možnosti uplatnit svá práva v reklamačním řízení, kupující může žádat i dodatečně slevu z kupní ceny, v nejhorším případě od kupní smlouvy odstoupí.

Celý článek

Dva pohledy tří zákonů na prohlídku nemovitosti před dražbou - leden 2010

Na úvod je důležité konstatovat, že v dražbě není podstatné, jaký je stav vydražené nemovitosti, respektive zda lze předmět dražby, danou nemovitost, provozovat k účelu, k jakému dříve sloužil nebo k jakému jej chce vydražitel provozovat. Pokud však vydražitel až po dražbě \"náhodou\" zjistí, že technický stav vydražené nemovitosti není odpovídající, a proto ji nemůže bez dodatečných oprav a úprav využívat, je to „jeho problém“. Příklepem dochází k přechodu vlastnického práva a z toho důvodu nelze požadovat slevu, reklamovat vady, anebo od nabytí odstoupit. Z tohoto důvodu je pro potenciální zájemce o dražbu naprosto nezbytné se ještě před dražbou ujistit o skutečném technickém stavu dražené nemovitosti.

Celý článek

Daň z převodu nemovitosti u veřejných dražeb - leden 2010

Podívejme se nyní na daň z převodu nemovitosti, a to z pohledu veřejné dražby dobrovolné. Předpokládejme, že mnoho lidí aspoň jednou v životě nějakou tu svou nemovitost přímo prodalo, respektive v dohledné době prodá. Tam je to při placení daně z převodu nemovitosti docela jasné. Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je prodávající. Jinak je tomu však v případě veřejné dražby. Zde je naopak poplatníkem daně z převodu nemovitosti nabyvatel, přesněji vydražitel.

Celý článek

Filosofie dražebníka - leden 2010

Základní filozofií a silnou stránkou společnosti AMEX Brno, s.r.o., je vytvářet pro své klienty komfortní a přátelské prostředí, individuálně se jim věnovat a vyhovět jejich požadavkům a potřebám. V tomto se výrazně lišíme od ostatních, kteří také vykonávají svou činnost na tomto segmentu trhu.

Celý článek

Dražba a veřejnost veřejné dražby - leden 2010

Stručné vysvětlení, proč se dražba nazývá dražba veřejná. Původní ustálený názor doktríny týkající se dražeb byl, že dražba je veřejnou proto, že je prováděna za účasti a vedené „veřejných úřadů“.

Celý článek

Objektivní cenu nemovitosti stanoví dražba - říjen 2008

Cena nemovitosti při jejím prodeji je pro běžného člověka klíčovou záležitostí. Prodávající se obává, že nemovitost prodá buď pod cenou, nebo při nasazení vyšší ceny ji neprodá vůbec.

Celý článek

Dražba nemovitostí, efektivní nástroj prodeje nemovitosti - srpen 2008

Dražba nemovitosti je efektivní způsob jejího prodeje. Dražbou nemovitostí převádí prodávající na kupujícího zvláštní tyto nemovitosti zvláštní smlouvou, která se uzavírá udělením příklepu kupujícímu, v tomto případě vydražiteli a kterou vlastnictví na nového majitele přechází.

Celý článek

Zhodnocení výkonů společnosti AMEX Brno, s.r.o., v oboru veřejných dražeb - červenec 2008

Pro ilustraci je hodnoceno období 2001 – 2003, tedy počáteční etapa provádění dražeb a období posledních tří let tj. 2006 – 2008. Srovnáním grafických příloh o průběhu dražeb, lze vysledovat vzrůstající efektivitu dosažených výsledků.

Celý článek

Výhodné řešení pohledávek dražbou - duben 2008

Pokud je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti lze ji poměrně rychle a snadno realizovat v nedobrovolné dražbě.

Celý článek

Odhad ceny předmětu dražby - duben 2008

Zaužívanou praxí při dražbách souboru nemovitostí, zejména pozemků a budov na nich stojících je, že znalec před stanovením obvyklé ceny zapracuje do svého posudku podrobný popis oceňovaných nemovitostí, výpočet jejich výměr, a stanovení jejich ceny několika pomocnými způsoby a to např. výpočtem nákladovým,výnosovým a konečně porovnávacím. Při stanovení ceny znalec v posudku obvykle uvede pozitiva a negativa oceňovaného souboru.

Celý článek

Dražební řád byl schválen - listopad 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako orgán mající ve své gesci zákon č. 26/2000 Sb. v platném znění - zákon o veřejných dražbách - schválilo v prvním čtení a bez připomínek náš dražební řád pro dražby dobrovolné a dražby nedobrovolné (zejména dražby nemovitostí) zpracovaný na základě požadavku § 6 odst. 1 citovaného zákona.

Celý článek

Tajemství marketingu a nejnižšího podání - říjen 2007

Veřejné dražby dobrovolné, konkrétně dražba nemovitosti, mají svá marketingová specifika, která mohou ve finále navrhovateli dražby přinést neočekávaný finanční efekt. Přitom do procesu přípravy a provedení dražeb může vstoupit jako navrhovatel fyzická i právnická osoba, a to si v našem obchodním prostředí dosud uvědomuje jen velmi málo potenciálních klientů.

Celý článek

Znovu se vracíme k provádění nedobrovolných dražeb - říjen 2007

V letech 2002 - 2004 společnost AMEX Brno prováděla jak dražby dobrovolné tak i dražby nedobrovolné. Novelou zákonaů byly dražebníkovi uloženy pro provádění nedobrovolných dražeb tři nové podmínky. Základní kapitál společnosti musí být alespoň 5,0 mil. Kč, dražebník musí mít výši pojistného plnění alespoň 35,0 mil. Kč a jeho roční závěrka musí být auditována.

Celý článek

Nedobrovolná dražba - efektivní nástroj - říjen 2007

Nedobrovolná dražba nemovitosti – efektivní nástroj uspokojení pohledávky věřitele zpeněžením nemovitosti v majetku dlužníka nebo zástavce. Aby mohl věřitel navrhnout konání nedobrovolné dražby, musí mít splněny dvě podmínky § 36 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Celý článek
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!