Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Dražby, nemovitosti, komerční spisovna - AMEX Brno

Firma AMEX Brno, s.r.o. byla založena v březnu 1993 jako  dražební síň zajištující služby nejen insolvenčním správcům a likvidátorům, ale i široké veřejnosti.

Dražba  - Rychlý a efektivní způsob prodeje

 • aukční síň AMEX Brno, s.r.o. náleží k významnějším dražebníkům v ČR již od roku 2000, je řádným členem České asociace dražebníků
 • dražba nemovitostí je běžná forma prodeje v okolním světě
 • prodej formou dražby je dnes jediná možnost, jak v krátké době zjistit reálnou cenu předmětu prodeje

Jaké jsou výhody veřejné dražby?

Dražbou převádí prodávající, případně navrhovatel dražby, na kupujícího - vydražitele -  předmět dražby zvláštní smlouvou, která se uzavírá udělením příklepu kterou vlastnictví na nového majitele přechází.

Při klasickém prodeji nemovitostí se vlastnictví na kupujícího převádí, podmínky prodeje, práva prodávajícího a  kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato ustanovení dávají kupujícímu poměrně široké možnosti uplatnit svá práva v reklamačním řízení. V konkrétním případě prodeje nemovitosti může žádat i dodatečně slevu s kupní ceny, případně od kupní smlouvy odstoupit.

Veřejnou dražbou nemovitosti, která se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. v platném znění vlastnické právo na nového majitele, vydražitele, přechází. Vydražitel majetek (ať už dražba nemovitosti, nebo dražba majetku movitého) nabývá přechodem vlastnického práva. Tím jej nabývá tak jak „leží a stojí“. Tato právní zásada nabytí majetku dražbou nemovitosti nebo dražbou movitého majetku má pro prodávajícího nesmírný význam.

Obecně platí, že pro nabytí vlastnického práva není podstatné, zda předmět dražby   provozovat k účelu, k jakému dříve sloužil, popřípadě k účelu, ke kterému jej vydražitel hodlá užívat. Z tohoto důvodu pak nelze ani reklamovat vady, žádat slevu, popřípadě od dražby odstoupit.  Dražbou vlastnická práva přechází. Je tedy na vůli vydražitele, aby se s předmětem dražby seznámil při prohlídkách, kdy si musí uvědomit vady předmětu dražby nemovitosti.

Výhody, které dražby nemovitosti navrhovateli veřejné dražby plynou jsou tyto:

1.      Dražební jistota, kterou před zahájením dražby nemovitosti, nebo movitých věcí, všichni zájemci o dražbu skládají indikuje jejich bonitu. Navíc je pro vydražitele složení dražební jistoty určitým donucovacím prostředkem, aby cenu dosaženou vydražením uhradil do předem stanovené doby. Pokud tak neučiní, jeho dražební jistota se použije k úhradě nákladů dražby a nákladů dražby opakované.

2.      Protože dražba nemovitosti je zvláštním druhem kupní smlouvy dochází při ní k přechodu vlastnického práva  a je tedy je vyloučeno, aby vydražitel:

 • stanovil platební podmínky podle své vůle,
 • nárokoval přiměřenou slevu, jestliže věc má odstranitelnou vadu,
 • žádal opravu vady vydražené věci,
 • nárokoval doplnění toho, co vydražené věci chybí,
 • nárokoval zrušení smlouvy, jestliže má vydražená věc neodstranitelnou vadu,
 • nárokoval  zrušení smlouvy, nelze-li vydraženou věc užívat řádným způsobem,
 • nárokoval  odpovědnosti za právní vady vydražené věci,
 • uplatňoval záruční dobu. Je zde neexistuje zákonné záruční doby, protože nejde o převod smlouvou,
 • aplikoval ustanovení o smlouvách uzavřených v omylu.

Výhody plynou ale také vydražiteli, který v dražbě majetek získal:

1.      Nabytím vlastnictví při dražbě nemovitosti  (uhrazením ceny) má zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí  pouze deklaratorní činky. To znamená, že je po nabytí vlastnictví vydražitel oprávněn s vydraženou věcí nakládat, tj. věc zcizit či zatížit.

2.      Další nepopiratelnou výhodou je pro vydražitele skutečnost u dražby nemovitosti obvyklá, že v případě, že je cena dosažená vydražením menší, než je stanovení ceny předmětu dražby, platí daň z převodu nemovitosti  na základě ceny dosažené vydražením.

3.      Odpadá, při přímém prodeji obvyklé, deponování kupní ceny za nemovitost a to v její plné výši do úschovy notáře, právníka apod. ještě před podepsáním kupní smlouvy  do doby zápisu do katastru nemovitostí

Pro původního majitele, navrhovatele dražby nemovitosti, má dražba další  výhodu.  Poplatníkem daně z  nemovitosti získané dražbou nemovitosti je vydražitel.   Základem daně z převodu nemovitosti získané dražbou nemovitosti je cena dosažená   vydražením (§8 b) zákona č. 357/1992 v platném znění).  Daňové přiznání je poplatník povinen podat místě příslušnému správci daně do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti (§21 odst. 2 c) zákona č. 357/1992 v platném znění).

 


 DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ - RYCHLÝ PROSTŘEDEK VYMÁHÁNÍ DLUHU


Chtěla bych touto cestou poděkovat dražební společnosti AMEX Brno, která mi pomohla vyřešit moji složitou ekonomickou situaci. Pracovníci této společnosti pracovali rychle a bez průtahů připravili můj rodinný dům v Rajhradě k přímému prodeji. I když byla moje nemovitost zastavena a vázly na ní exekuce, nebyl pro tuto společnost problém vše zákonnou cestou vyřešit, očistit domek od dluhů a ve velmi krátkém čase ho i prodat. Navíc jsem získala i potřebnou finanční hotovost, v což jsem už předtím vůbec nedoufala. Spíše jsem měla obavy, abych dále někomu něco nedlužila. A to se přitom nepovedlo žádné realitní kanceláři, jejichž pracovníci mě předtím nabízeli prodej.

Ještě jednou moc děkuji, L. Marčíková, Rajhrad

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!