Novinky / články

Elektronické dražby (konečně) v zákoně o veřejných dražbách

Publikováno 08. led 2013

Novela občanského soudního řádu z 12. 11. 2012 mění a doplňuje zákon č. 26/2000 Sb. – zákon o veřejných dražbách o provádění těchto dražeb (jak dobrovolných tak i nedobrovolných) elektronicky. U movitých věcí se elektronické dražby určitě rozšíří, protože mají oproti známým elektronickým aukcím (viz. "aukro") své výhody. Při prodeji nemovitostí se elektronická dražba ve srovnání s dražbou "klasickou" nejeví jako příliš výhodná. U dražby nemovitostí v dražbě nedobrovolné pak už vůbec.

Pro úplnost dále uvádíme celé znění této novely:

Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. XVII

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 písmeno a) zní:

˙a)  dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání,˙.


      2.   V § 2 písmeno c) zní:

˙c)  účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,˙.


      3.  V § 2 písmeno g) zní:

˙g)  vyvoláním licitátorem přednesené prohlášení nebo datová zpráva licitátora o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek,˙.


      4.  V § 2 písmeno i) zní:

˙i)  podáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou s výjimkou elektronické dražby, kdy nabídka účastníka se realizuje doručením datové zprávy,˙.


      5.  V § 2 písmeno j) zní:

˙j)  příklepem úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v elektronické dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek doručovaných datovou zprávou a následném zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese, kde je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení dražby všem účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,˙.


      6.  V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

˙q)  datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.˙.


      7.  Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

˙§ 16a

 

Elektronické dražby


      (1)  Dražbu lze uskutečnit i elektronicky.

      (2)  Elektronická dražba probíhá na adrese ve veřejné datové síti, kde se prostřednictvím technického zařízení nebo programového vybavení realizuje přechod vlastnického nebo jiného práva, přičemž dražebník je povinen zajistit jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků dražby.

      (3)  Na úkonech učiněných při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis nahradit zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (uznávaný elektronický podpis)18).

      (4) Při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž

a)  způsob registrace dražitelů,

b)  způsob elektronické dražby,

c)  čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání,

d)  způsob určení vydražitele v případě podle § 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí,

e)  termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno.


      (5)  Elektronickou dražbu smí provádět pouze dražebník, který splňuje podmínky podle § 6 odst. 3.

      (6)  Ostatní ustanovení tohoto zákona se na elektronickou dražbu použijí přiměřeně.

––––––––––––––––––––

18)  § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      8.  V § 36 odst. 1 se slova ˙nebo vykonatelným exekutorským zápisem˙ zrušují.

      9.  Poznámka pod čarou č. 16 zní:

––––––––––––––––––––

˙16)  § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.˙.

      10.  V § 46 odst. 1 písm. g) se slova ˙nebo vykonatelný exekutorský zápis˙ zrušují.

Čl. XVIII

 

Přechodná ustanovení


      1.  Dražby, na jejichž provedení byl podán návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

      2.  Dražba nedobrovolná může být po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provedena též na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je doložena vykonatelným exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      3.  Dražebník neupustí od dražby podle § 46 odst. 1 písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný exekutorský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním dražby.

 
[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!