Novinky / články

Správní delikty a pokuty ve spisové a archivní službě (výběr)

Publikováno 13. bře 2009

Správní delikty a pokuty ve spisové a archivní službě (výběr)

Likvidátor se dopustí přestupku tím, že neprovede řádné skartační řízení nebo neumožní výběr archiválií – pokuta do 50.000,- Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu pokud:

  • nevykonává spisovou službu ačkoliv ji to zákon ukládá, popřípadě nezajistí odbornou správu dokumentů vzešlých z její činnosti nebo z činnosti právních předchůdců této právnické osoby – pokuta do 50.000,- Kč
  • nevydá skartační a spisový řád, ačkoliv ji to zákon ukládá – pokuta do 50.000,- Kč.
  • nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů – pokuta do 50.000,- Kč
  • jako právní nástupce neprovede řádné skartační řízení nebo neumožní výběr archiválií – pokuta do 50.000,- Kč
  • neuchová dokumenty nebo neumožní oprávněné osobě provést výběr archiválií  - pokuta do 5.000,- Kč,
  • neoznámí písemně předem ministerstvu zamýšlenou změnu umístění archiválie nebo převod vlastnictví nebo bez zbytečného odkladu neoznámí přechod vlastnictví k archiválii, která se stala předmětem zahájeného správního řízení o uznání za archivní kulturní památku – pokuta do 5.000,- Kč
  • řádně nepečuje o archiválii, neudržuje ji v dobrém stavu, nechrání ji před poškozením,znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením, nebo ji užívá způsobem, který neodpovídá jejímu stavu – pokuta do 100.000,- Kč
  • neoznámí neprodleně a předem Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o úschově archiválie – pokuta do 5.000,- Kč
  • zničí dokumenty bez souhlasu příslušného archivu – pokuta do 250.000,- Kč
  • jako správce archiválií neposkytne ministerstvu nebo Národnímu archivu nebo státnímu oblastnímu archivu údaje nezbytné pro vedení základní a druhotné evidence archiválií – pokuta do 50.000,- Kč

Právní osoba odpovídá za správní delikt bez ohledu na zavinění (§75 zákona o archivníctví)

Vyhněte se nebezpečí správního řízení. Svěřte péči o své dokumenty a o zajištění archivace vybraných dokumentů komerční spisovně AMEX Brno, s.r.o.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!