Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí
a-z

Dohoda dvou nebo více účastníků dražby

Dohoda dvou nebo více účastníků dražby

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

SPOLEČNÝCH ÚČASTNÍKŮ DRAŽBY

učiněné ve smyslu ustanovení § 3  odst. (7) zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění (zákon o veřejných dražbách)

 

 

 

1. účastník dražby:                                                                2. účastník dražby: 1)

    jméno a příjmení: …                                                                 jméno a příjmení: ….

    rodné číslo: …..                                                                       rodné číslo:…..

    bydliště: ……..                                                                        bydliště: ……..

 

„dále jen „účastníci“

 

1) Výše uvedení účastníci se dohodli, že v souvislosti s veřejnou dobrovolnou/nedobrovolnou 2) dražbou konanou dne ……..… ve které bude dražen předmět dražby 3) a to:

……………………….…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

zmocňují osobu:

 pana/paní …………………..…, bytem……………………….. , r.č………, která je oprávněna společné účastníky na dražbě zastupovat.

 

 

Pan/paní tímto toto zastupování přijímá.   (podpis jméno a příjmení zmocněnce)

 

 

 

2) Budoucí podíly společných účastníků na vydraženém předmětu dražby budou rozděleny takto:

    1. účastník dražby (jméno a příjemní) obdrží podíl na vydraženém předmětu dražby ve výši …….%

    2. účastník dražby (jméno a příjemní) obdrží podíl na vydraženém předmětu dražby ve výši………%

 

 

 

3) Současně výše uvedené účastníci dražby tímto čestně prohlašují, že jako fyzické osoby splňuji podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Účastníci shodně prohlašují, že bylo toto čestné prohlášení uzavřeno podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy4).

 

V dne …                                                                                                        V dne …

 

 

 

 

………………………..           ……                                                              ……………………………….

ověřený podpis 1. účastníka dražby                                                                                     ověřený podpis 2.  účastníka dražby

 

 

Poznámky:

 

1) počet společných účastníků dražby není omezen (účastníci dražby mohou být i tři, čtyři a více)

2) nehodící se škrtněte

3) předmět dražby opište z dražební vyhlášky

4) podpisy účastníků dražby na této listině musí být úředně ověřeny

Související stránka: Připravované aukce a dražby

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!